KINH TẾ CHÍNH TRỊ 

Vua tham và vua ngu?

 Người xưa, trong chế độ quân chủ, nói “Tham quân bất như hôn quân”. Vua tham không như vua ngu. Vua tham biết giữ nước để ăn lâu dài. Còn thứ vua ngu thì đem bán ngay đất nước cho ngoại bang để ăn một lần cho ngập mặt. Ở Việt Nam, năm 1945, sau khi Nhựt đảo chánh Pháp, trao quyền lại cho Hoàng Đế Bảo Đại. Ngài mời Cụ Trần trọng Kim thành lập chánh phủ và đây là chánh phủ dân chính (chấm dứt chế độ quân…

Read More
KINH TẾ CHÍNH TRỊ 

Lật Đổ Đảng Cộng Sản hay Mất Nước Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Mùa Hè

 Suy Nghĩ Toàn bộ, Hành Động Địa phương – Penser Global, Agir Local (Jacques Elul, 1912- 1994) Từ ngày Chúa Nhựt 10 tháng 6 năm 2018, suốt ba tuần vừa qua, ở Việt Nam, quê hương thân yêu của chúng ta, đã nổi lên các cuộc biểu tình lớn, Hà nội, Sài gòn, và nhiều thành phố khác. Các người biểu tình đã trương lên những biểu ngữ và hô to những khẩu hiệu chống Luật Đặc Khu Kinh Tế giành riêng cho người lạ và nước ngoài – ai?…

Read More
KINH TẾ CHÍNH TRỊ 

Khai báo tài sản: Tấm gương lãnh tụ

– Thưa đồng chí, chính phủ đang phát động chương trình phòng ngừa tham nhũng đại quy mô. Chúng tôi thuộc Ủy Ban Phòng Ngừa Tham Nhũng, tới xin đồng chí kê khai tài sản.. – Tôi ủng hộ nhiệt liệt chuyện đó, dù là chuyện tế nhị, liên hệ tới đời tư, trong khi chính phủ ta tôn trọng kịch liệt đời tư của nhân dân. Nhưng phải đánh tan các âm mưu vu cáo của phản động, để nhân dân bình tĩnh, tin tưởng vào Đảng , vào…

Read More