Uncategorized

Mẹ trong hồi ức thi ca tôi

May 7, 2017 TVo 0

Có những bài thơ, đọc lại là cả một sự hồi tưởng, đối với riêng tôi. Hơn thế nữa, nó còn là một phần đời sống. Một trong những bài thơ vừa kể, tôi viết […]