Gánh nặng phúc lợi

Số liệu chính thức mà Bộ Kinh tế công bố cuối năm ngoái cho thấy những người Úc có việc làm phải cúng hết tiền lương của ba tiếng đồng hồ trong mỗi tuần để nuôi người thất nghiệp.

Số liệu cho thấy tiền lương trung bình của người Úc là $58,000 và họ phải đóng thuế hết $11,427.

Phân tích ra ngọn ra ngành thì tiền thuế trên phải dành ra $83 một tuần cho quỹ phúc lợi, trong đó hết $35 cho trợ cấp người hưu trí, $20 cho các khoảng “family payments”, $17 cho trợ cấp tàn tật và $6.30 cho người tàn tật. Ngoài ra họ đóng $42 một tuần cho y tế và $20 một tuần cho ngân sách quốc phòng!

Be the first to comment

Leave a Reply