Góa phụ, 46 tuổi, muốn tìm bạn từ 50-60 đàng hoàng

* Nữ góa phụ, 46 tuổi, sống ở Sydney, muốn tìm bạn từ 50-60 đàng hoàng để đi hết quảng đường còn lại. Liên lạc: 0412 947 447.

Be the first to comment

Leave a Reply