Hãng metal ở Regent Park cần

Cần người

1 thợ hàn có kinh nghiệm, không kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn.

1 thợ phụ việc làm linh tinh trong hảng như: cắt, đục và lái xe giao hàng…etc.

L/L: 0404 869  553 hoặc 9738 1979

Be the first to comment

Leave a Reply