ReCare Services

Quý vị đang phải nghỉ làm vì bị chấn thương nơi làm việc tại bang NSW?

Hoặc quý vị đang được chỉ định phải đến Một Nơi Để Được Điều Trị mà nơi đó không ai hiểu rõ quý vị vì rào cản về ngôn ngữ & khác biệt về sắc tộc?

ReCare Services có nhân viên người Việt chuyên ngành sẽ giúp quý vị quay trở lại làm việc và có lại đời sống tốt sau khi bị chấn thương vì công việc. Chúng tôi sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về quy trình mà bạn phải trải qua, cũng như quyền lợi và trách nhiệm của quý vị. Theo icare NSW quý vị có quyền lựa chọn nơi để điều trị cho mình, chúng tôi đề nghị quý vị hãy để cho Recare Services có cơ hội giúp quý vị.

Vui lòng gọi cho Tran qua số 0402 848 760.

 

ReCare Services

Have you sustained a workplace injury in NSW?

Have you been referred to a Workplace Rehabilitation Provider who do not understand you due to language and cultural barriers?

ReCare Services have Vietnamese speaking staff who specialises in helping people return to work and regain quality of life following an injury. We will help you better understand the system you are in, including your rights and obligations. Under icare NSW you have the right to choose a rehabilitation provider, we recommend you give Recare Services the opportunity to help you. Please call Tran on 0402 848 760.

Be the first to comment

Leave a Reply