Chuyên gia: Niềm tin của công ty nước ngoài với kinh tế Trung Quốc xuống mức thấp mới

Đầu tư, tiêu dùng, việc làm và các dữ liệu khác cho thấy nền kinh tế Trung Quốc không “ổn định và tốt hơn” như các quan chức nói. Báo cáo khảo sát cho thấy, niềm tin của các công ty nước ngoài vào triển vọng phát triển của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp kỷ lục. Cuộc khủng … Continue reading Chuyên gia: Niềm tin của công ty nước ngoài với kinh tế Trung Quốc xuống mức thấp mới