Tương tư ở xứ Ninh Kiều

Hồ Huy Không biết cụ Nguyễn Tuân xưa đã từng hành tẩu đến xứ này để mà ca tụng thêm cái lý lẽ xê dịch. Ninh Kiều chẳng cũ, Ninh Kiều không mới, Ninh Kiều mở mắt dậy đã khiến người ta tương tư… Tôi biết đến Tây Đô lần đầu khi vô tình nghe một bài hát vàng vọt…

Đọc thêm