Sẽ có bao nhiêu người thất nghiệp ở Úc?

Sẽ có bao nhiêu người thất nghiệp  ở Úc?

Coi TV thấy người Úc sắp hàng dài trước văn phòng Centrelink mà ớn da gà. Hôm nay ai còn có việc làm  xin hãy quý nó như quý … cuộn giấy vệ sinh nghen. Ai rủi bị chủ chỉ cánh cửa thì  thẳng tới Centrelink . Chớ có mắc cỡ vì nghe Ls Minh Đức Lê nói trong số người sắp hàng có cả 7,000 ông bà bác sỹ toàn khoa đó. Rủi có gặp ông bà BS quen  quen thì đừng … chào nghen. Mắc cỡ lắm!

Bây giờ chính phủ đã dành ra thêm $14.1 tỷ Úc kim để cấp tiền thất nghiệp cho dân. Mỗi người thất nghiệp được  $500  cho mỗi hai tuần lễ. Chính phủ dự trù  cấp trong 6 tháng. Vậy là mỗi người lãnh $7,150.

Bạn hỏi có bao nhiêu người thất nghiệp ở Úc?

Xin làm toán chia:

14.1 tỷ / 7,150 = ?

Đáp số là: gần 2 triệu!

Đó là con số chính phủ đoán sẽ có ngần ấy người sắp hàng trước văn phòng Centrelink.

Ghê thiệt.

Ngoài  báo giấy, trang web, Việt Luận  còn thêm trang facebook.com/VietLuanOnline .

Đọc tin này tại Facebook:

Related posts