Australian flag sale

Cờ Úc rất đẹp, đúng khổ 90x180cm do công ty Úc Australian Flag Makers sản xuất tại Úc.

Bạn đọc có thể mua từ công ty Úc với giá $75.68 hay mua từ Việt Luận với giá $48 + postage.

Gọi số (02) 9796 3922 hay email adv@vietluan.com.au

Related posts