Cảm Ơn Em, Người Tình Cuối – Thank You, Dear, Last Lover. Thơ Hư Vô

Cảm ơn em,
là chiếc bóng
Để tôi che giấu cuộc đời
Cảm ơn đêm,
còn tăm tối
Làm sao tôi biết quên người!

Trái tim thì thầm nhức nhối
Một đời hối hả tìm nhau
Cảm ơn em,
người tình cuối
Cho tôi biết yêu lần đầu.

Em là đêm,
tôi nương náu
Vết đau như đã ngọt ngào
Em là dao,
tôi rướm máu
Còn nguyên nhát chém đời sau!

Cho em một phần di tích
Chia đều nửa góc hình tôi
Những người tình,
còn đang khóc
Chia nhau giọt lệ,
lẻ loi…

Hư Vô

Thank You, Dear,
Last Lover

Thank you, dear,
for being the shadow
in which I might hide all my life.
Thank you, night.
Though yet in darkness,
how could I ever forget you?

Heart whispering,
piercing ache,
a life spent urgently seeking each other.
Thank you , dear,
my last lover,
for letting me know first love.

You are the night
in which I find sanctuary.
There the wound seems to have healed.
You are the knife.
I ooze blood.
Even now the cut remains intact.

That you may have a apart
in the remnants,
I give you an even share of me.
All the lovers I’ve known
still weep,
sharing tears they shed,
lonely….

Translated by James Banerian
Original Title Cảm Ơn Em, Người Tình Cuối. Thơ Hư Vô.

Related posts