Trận đánh đổi đời

Đặng Duy Hưng Trường Phan Bội Châu sau 04/1975 được đổi tên thành trường cấp ba 30/4. Con đường trước mặt trường từ Trịnh Minh Thế biến mất chuyển sang tên Võ thị Sáu, cô gái anh hùng đất đỏ Lê Ki Ma. Ba năm học nơi này Hùng cũng như đa số học sinh tập tành tính chịu đựng…

Đọc thêm