Có dấu hiệu nhiễm bịnh? Hay lo lắng quá độ?

Gọi số điện thoại tuỳ theo tiểu bang dưới đây

Nếu cần thông dịch bạn gọi số 131 450.

Australian Capital Territory
Business hours: 02 5124 9213
After hours: 02 9962 4155

New South Wales: 1300 066 055

Northern Territory: 08 8922 8044

Queensland 13 432 584

South Australia: 1300 232 272

Tasmania: 1800 671 738

Victoria: 1800675398

Western Australia 1300 62 32 92

Nếu muốn biết thêm thông tin về Coronavirus, bạn có thể gọi số 1800 020 080.

Related posts