Khi ông Craig mất gióp

Khi ông Craig mất gióp

Đây là thí dụ đăng trên trang web abc.net.au:

Ông Craig mất việc. Ông không làm việc gì khác nên ghé vào trang web MyGov ghi tên vào chỗ ‘intent to claim, có ý xin trợ cấp ’. Ổng cũng không đủ điều kiện  lãnh thứ trợ cấp gì khác .

Ngày 13.4 chính phủ  xét đơn xin trợ cấp của ổng. Sau đây là số tiền ổng được trợ cấp (tính chừng chừng vậy thôi):

Ngày 13.4, ổng lãnh $1,610 gồm có :

  • $860 Jobseeker Payment and Energy Supplement (cho 21 ngày kể từ ngày 23.3)
  • $750 Stimulus payment

Ngày 27.4 ổng lãnh $575 tức số tiền Jobseeker Payment and Energy Supplement.

Ngày 11 .5 ổng lãnh $1,125 gồm có :

  • $575 Jobseeker Payment and Energy Supplement
  • $550 Coronavirus Supplement

Và cứ thế , mỗi hai tuần lễ ổng lãnh $1,125

***

Craig lost his job. He has no other work so made his intent to claim via MyGov. He’s not eligible for other welfare.

The Government processed his claim on April 13. His first three payments are (figures are approximate):

April 13: $1,610 made up of:

  • Jobseeker Payment and Energy Supplement (covering 21 days backdated to March 23) — $860
  • Stimulus payment — $750

April 27: $575 made up of:

  • Jobseeker Payment and Energy Supplement — $575

May 11, then every two weeks: $1,125 made up of:

  • Jobseeker Payment and Energy Supplement — $575
  • Coronavirus Supplement — $550

Đọc thêm:

https://www.abc.net.au/news/2020-03-26/coronavirus-supplement-delay-budgeting-help/12090288

Related posts