Tăng cường sự bảo vệ chống COVID-19

Mùa đông sắp về, quan trọng là chúng ta được tiêm chủng đầy đủ để chống COVID-19. 

Điều này nghĩa là thế nào đối với quý vị, đối với gia đình và cộng đồng? Bộ Y tế có câu trả lời cho những điều quý vị muốn hỏi về liều tăng cường và liều mùa đông. 

Vì sao các liều tăng cường lại quan trọng? 

Việc đề nghị cần tiêm các liều tăng cường là nhằm duy trì đề kháng chống COVID-19. Các liều tăng cường không chỉ có tác dụng tăng sự bảo vệ phòng bệnh nặng mà còn giúp tiếp tục bảo vệ cả những người thân yêu và cộng đồng của quý vị chống lại COVID-19. 

Sự bảo vệ chống lại COVID-19 nhờ tiêm chủng đợt đầu sẽ giảm dần theo thời gian. Tuy thế, như đã được thấy trên toàn cầu, việc tiêm chủng đầy đủ để chống COVID-19 nghĩa là quý vị: 

  • ít có khả năng bị nhiễm COVID-19, và 
  • càng ít hơn khả năng bị bệnh nặng do nhiễm COVID-19 so với những người không tiêm chủng. 

Quý vị có thể được tiêm liều tăng cường COVID-19 nếu đã hoàn tất tiêm chủng COVID-19 đợt đầu cách đây ít nhất là 3 tháng. 

Quý vị hãy nói chuyện với bác sĩ của mình hoặc vào trang mạng health.gov.au để tìm hiểu thêm về sự hội đủ điều kiện tiêm liều tăng cường. 

Liều COVID-19 mùa đông là gì và tôi có cần tiêm không?   

Quý vị nên tiêm một liều tăng cường COVID-19 nữa, mà còn được gọi là liều mùa đông, nếu quý vị đã tiêm liều tăng cường cách đây 4 tháng và là người: 

  • từ 65 tuổi trở lên 
  • cư dân tại một cơ sở chăm sóc cao niên hoặc khuyết tật 
  • bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng 
  • Thổ dân hoặc cư dân vùng đảo Torres Strait và từ 50 tuổi trở lên. 

Nếu quý vị từng bị COVID-19 sau khi tiêm liều tăng cường lần đầu, xin hãy chờ ít nhất là 4 tháng trước khi tiêm liều mùa đông. 

Tôi có phải chờ một thời gian từ lần tiêm phòng cúm và lần tiêm liều tăng cường COVID-19 không? 

Tiêm vắc xin COVID-19 có thể thực hiện cùng lúc với tiêm vắc xin cúm. Tuy nhiên, nếu quý vị chưa hội đủ điều kiện tiêm liều tăng cường hoặc liều mùa đông, thì không nên đình trệ việc tiêm chủng phòng cúm. 

Tôi nên tiêm loại vắc xin nào cho liều tăng cường? 

Vắc xin Comirnaty (Pfizer) được phê chuẩn và được đề nghị sử dụng để tiêm liều tăng cường cho thanh niên từ 16 đến 17 tuổi. 

Nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên, Cơ quan ATAGI đề nghị sử dụng vắc xin Pfizer hoặc Spikevax (Moderna) để tiêm liều tăng cường. 

Quý vị cũng có thể tiêm vắc xin Vaxzevria (AstraZeneca) cho liều tăng cường nhưng chỉ trong trường hợp có đề nghị bởi chuyên viên y khoa của quý vị.  

Vắc xin Nuvaxovid (Novavax) hiện nay không được phê chuẩn để sử dụng cho liều tăng cường. 

Tôi có thể tiêm liều tăng cường ở đâu? 

Các liều tăng cường và liều mùa đông COVID-19 được tiêm miễn phí tại các phòng mạch bác sĩ, các tiệm thuốc tây có tiêm chủng, Dịch vụ Y tế do Cộng đồng Thổ dân quản lý, và tại các phòng tiêm chủng của chính phủ.  

Để lấy hẹn, quý vị hãy nói chuyện với bác sĩ của mình, vào mục Tìm Cơ sở Tiêm chủng (Vaccine Clinic Finder) trên trang mạng covid-vaccine.healthdirect.gov.au hoặc australia.gov.au hoặc gọi số 1800 020 080 và bấm số 8 nếu quý vị cần thông dịch.

Được chấp thuận bởi Chính phủ Úc, Canberra

Related posts