Viện dưỡng lão giới hạn thăm viếng

Vào ngày 18/3/2020, tổng thống Scott Morision vừa tuyên bố giới hạn mỗi lần chỉ được hai người đến thăm bạn bè hay người thân đang sống trong viện dưỡng lão với một thời gian ấn định. Ngoài ra tất cả những người vừa đi nước ngoài về trong vòng 14 ngày, hoặc đã tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 trong vòng 14 ngày, hoặc đã có triệu chứng nhiễm bệnh Covid-19,hoặc chưa chích vắc xin ngừa cảm cúm sau ngày 1/5 đều không được phép đến viện dưỡng lão. Trẻ em dưới 16 tuổi chỉ được đến vào những trường hợp đặc biệt, ví dụ như người thân đang hấp hối. Luật này được áp dụng nhằm giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. ( Nguồn health.gov.au)

Related posts