CONGRATULATIONS –  MONASH UNIVERSITY

CONGRATULATIONS –  MONASH

Tuần nay QS World University Rankings cho thấy Đại Học Monash of Melbourne, Australia ranked  number 1 trên thế giới , vượt  những đại học lớn trên thế giới như Harvard, Oxford, và Cambridge, về ngành Pharmacy & Pharmacology.

QS World University Rankings by Subject 2022: Pharmacy & Pharmacology

1. Monash University – ranked 1 – Overall Score 94.2

2. Harvard University – ranked 2 – Overall Score 93.2

3. University of Oxford – ranked 3 – Overall Score 92.8

4. UCL – London, ranked 4 – Overall Score 89.7

5. University of Nottingham ranked 5 – Overall Score 89.6

6. University of Cambridge ranked 6 – Overall Score 88.7

7. University of North Carolina, ranked 7 – Overall Score 88.5

8. Johns Hopkins University, ranked 8 – Overall Score 87.9

9. University of Toronto, Canada ranked 9 – Overall Score 87.5

10. University of California, San Diego ranked 10Overall Score 87.2

Tamar Lê

Nguồn: https://www.topuniversities.com/…/pharmacy-pharmacology

Related posts